CCF 2020-2021 Report on Advances in Computer Science & Technology

2021-11-22

CCF released 2020-2021 Report on Advances in Computer Science and Technology in China (Hereinafter referred to “Report”) recently. Supported by CCF's technical committees (TC) and CCF members during planning and editing, the Report includes 14 articles selected out from 23 papers after reviewed.


The Report covers the fields of architecture, computer vision, theoretical computer science, information system, network and data communication, and addresses more innovation from perspectives of carbon neutralization architecture, vision language interaction technology, bioinformatics combination optimization, new generation knowledge map information system, and sketch driven network measurement, as well details of current situation, progress on research and progress comparison in these fields at home and abroad, even development trends and respective innovative ideas etc. 


The list of 14 articles as follows:

  1.   Research and Development Report on Key Technologies and Systems of Carbon Neutralization Architecture (CCF TC on Computer Architecture) 

    Authors: Xu Zichen, Li Chao, Liu Fangming, Chen Quan, Leng Jingwen, Zheng Wenli, Du Zidong, Shen Li, Wang Yuhao

  2.  Research Progress and Development Trend in Intelligent Sensing Edge Computing Chip (CCF TF on Integrated Circuit Design)

       Authors:  Yu Hao, Qiao Fei, Mao Wei, Liu Zheyu, Li Qin, Xu Han, Liu Dingbang, Li Shuwei

   3.  Research Progress and Trend of Crowd Testing Theory and Method (CCF TC on Fault Tolerant Computing)

      Authors: Huang Song, Wang CHongjun, Chen Zhenyu, Shi Yaqing, Liu Wen, Zheng Changyou, Wu Kaishun, Chen Hao, Liu Zhe, Zhang Jie, Li yuying, Jiang Li, Sun Jinlei, Yang Zhen,Huang Yifan

    4. Research Progress and Trend of Domain Modeling and Formal Verification Methods for Safety Critical Systems  (CCF TC on Severe Environment Computer)

      Authors: Ma Dianfu, Niu Wensheng, Cheng Sheng, Ma Zhong, Song Fu, Luo Jie, Ge Ning, Lu Ping, Mu Ming, Wang Chuang, Qiu Huaqiang, Tang Yibin, Dai Xinfa

    5. Progress and Development Trend of Visual Language Interaction Technology  (CCF TC on Computer Vision)

       Authors: Niu Kai, Huang Yan, Wang Peng

    6. China Computer Education Development Report  (CCF TC on Education)

      Authors: Jiang Zongli, Wei Xiaohui, Qin Leihua, Zhang Li, Huang Lan, Dong Kaikun

    7. Progress and Trend in Sketch Driven Network Passive Measurement  (CCF TC on Network and Data Communications)

     Authors: Guo Deke, Luo Lailong, Wang Xingwei, Li Shangsen

    8. Research and Trend in New Generation Knowledge Map Information System  (CCF TC on Information System)

     Authors: Wang Haofen, Wang Meng, Li Bohan, Zhao Xiang, Wang Xin

    9. Progress and Trend in Virtual Image Synthesis  (CCF TC on Speech Dialogue and Auditory Processing)

     Authors: Wu Haozhe, Wu Zhiyong, Meng Fanbo, Ye Zijie, Liang Xiangyu, Chen Wei, Jia Jia

    10.  Research and Development of Satellite Internet  (CCF TC on Internet)

     Authors: Zhao Baokang, Li Hewu, Lai Zeqi, Li Yuanjie, Bi Yuanguo, Xu Yuwei

    11.  Progress and Development Trend in Edge Computing  (CCF TC on Technical Committee on Distributed Computing and Systems)

     Authors: Guo Deke, Zeng Deze, Xu Zichuan, Qu Zhihao, Peng Xiaohui, Zhou Zhi, Zhang Xingzhou, Tang Guoming, Chen Xu, Ye Baoliu

     12. Advances in Cross Media Intelligent Relevance Analysis and Semantic Understanding Theory and Technology  (CCF TC on Multimedia)

    Authors: Yu Junqing, Wang Xin, Liu Si, Kuang Kun, Zhang Xinfeng, Song Zikai

     13. Research Trend in Swarm Intelligence Modeling, Simulation and Evolutionary Computing (CCF TC on Cooperative Computing & TC on CAD and Graphics)

     Authors: Chen Weineng, Lu Tun, Jiang Yichuan, Tang Yong, Wang Hua, Li Chaochao, Xu Mingliang

     14. Algorithm of Bioinformatics Combinatorial Problem and Computational Complexity  (CCF TC on Theoretical Computer Science)

     Authors: Zhu Daming, Li Angsheng, Wang Jianxin, Jiang Haitao, Feng Qilong